Currency
Shopping cart

ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านที่น่ารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้า

หมวดหมู่: NEWS & EVENTS

ลักษณะทางกายภาพและจุดเด่น
          ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย แต่มีประชากรเพียง 6.6 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของไทย แม้จะมีระดับรายได้ประชาชาติน้อย แต่มีความอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งแร่ธาตุป่าไม้ พื้นดินอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำ ฯลฯ รัฐบาล สปป.ลาว กำหนดยุทธศาสตร์ การเป็นจุดเชื่อมโยงทางบกระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาค และมียุทธศาสตร์ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการเป็นหม้อไฟแห่งเอเชีย จากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและถ่านหิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
จุดเด่นของการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว นอกจากไม่มีอุปสรรคทางภาษา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ยังมีเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศอย่างสะดวกผ่านสะพานมิตรภาพ ไปสปปลาวทั้ง 5 แห่งได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย สะหวันนะเขต-มุกดาหาร คำม่วน-นครพนม บ่อแก้ว-เชียงราย และมีโครงการจะก่อสร้างสะพานแห่งที่ 5 เชื่อมระหว่างบึงกาฬ-บอลิคำไซ อีกด้วย
แม้รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายส่งเสริมการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และผ่อนคลายกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออก ให้สอดคล้องตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม มีการห้ามนำสินค้าบางประเภท ได้แก่ อาวุธสงคราม ฝิ่น เครื่องมือจับปลาแบบดับศูนย์ เครื่องจักรดีเซลใช้แล้วเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารCFC สินค้าใช้แล้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว และสารเคมีอันตรายสูง และสินค้าบางประเภทที่ต้องขออนุญาตการนำเข้า อาทิ ข้าว ซีเมนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิงจุดระเบิด เศษพลาสติก ยางรถยนต์ใช้แล้ว สิ่งพิมพ์ ทองแท่ง เหล็กเส้นและรูปภัณฑ์ เครื่องจักรพิมพ์ธนบัตร/ผลิตเหรียญเงิน เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ เครื่องจักรตัดไม้ รถยนต์ใช้แล้ว ปืนและกระสุน เครื่องเล่นเกมส์ สารระเบิด(แอมโมเนียมไนเตรท) ไม้ซุงและไม้แปรรูปจากป่าธรรมชาติเป็นต้น สำหรับการส่งออก รัฐบาล สปป.ลาว ห้ามส่งออกสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ ฝิ่น อาวุธสงครามไม้ซุงและไม้แปรรูปจากป่าธรรมชาติ และวัตถุโบราณ และกำหนดให้สินค้าบางประเภทต้องขออนุญาตการส่งออก ได้แก่ ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว เชื้อจุดระเบิด วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูป ทองแท่ง แร่ธาตุ ไม้ซุงและไม้แปรรูปที่ได้จากสวนปลูกและขี้ค้างคาว เป็นต้น

จุดผ่านแดนไทยสปป. ลาว
          ไทยมีพรมแดนติดกับสปปลาว 12 จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลกเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
อำนาจเจริญและอุบลราชธานี แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร 19 จุด จุดผ่อนปรน 29 จุด

มาตรการภาษีที่ควรรู้
• ภาษีศุลกากร
- ภาษีนำเข้า ร้อยละ 5 - 40 ขึ้นกับประเภทสินค้าต่างๆ โดยการนำเข้าทุกชนิดต้องเสียค่าธรรมเนียมการนำเข้า 5% ของมูลค่าการนำเข้า
- ภาษีส่งออก อยู่ในอัตราระหว่าง 2 - 70% ขึ้นกับประเภทสินค้า
• ภาษีธุรกิจ
- ภาษีการค้า (Business Turnover Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าตั้งแต่ขายส่งจากโรงงานถึงผู้ค้าปลีก มี 2 อัตรา ได้แก่ 5% และ 10%
- ภาษีกำไร (Profit Tax) จัดเก็บที่ 24 % สำหรับกิจการเกี่ยวกับยาสูบ จัดเก็บที่ 26 % สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จะเสียภาษีกำไรลดลง 5% จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปีนับจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินปันผล 10%
- ค่าลิขสิทธิ์สำหรับบุคคลในประเทศ 5% บุคคลมีถิ่นพำนักนอกประเทศ 10%
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นอัตราขั้นบันได 0-24 % และสำหรับเงินได้จากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีในอัตรา 10% อีกด้วย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% สำหรับทุกสินค้า นอกจากจะได้รับยกเว้นจากรัฐบาลสปป.ลาว
• ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บในสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 - 23 % เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 10 - 30 % ทั้งนี้ ไทยและสปป. ลาว มีความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกัน

ด่านส่งออก - นำเข้าที่สำคัญของ สปป.ลาว
          ด่านทางอากาศได้แก่ ท่าอากาศยานวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์ ท่าอากาศยานหลวงพระบาง ท่าอากาศยานจำปาสัก และท่าอากาศยานสะหวันนะเขต
ด่านทางบกได้แก่ ด่าน Dong Kralor (ติดกับด่าน Strung Treng กัมพูชา) ด่านบ่อเต็น(Boten)(ติดกับด่าน Mohan ของจีน) ด่านห้วยทราย(Houy Xai) ติดกับด่านเชียงของของไทย) ด่านแก่นท้าว(Kaenthao) ติดกับด่านท่าลี่ ด่านเวียงจันทร์(Vientiane) ติดกับด่านหนองคายด่านปากซันติดกับด่านบึงกาฬ ด่านท่าแขก(Thakhaek) ติดกับด่านนครพนม ด่านสะหวันนะเขต(Savannakhet) ติดกับด่านมุกดาหาร ด่านวังเต่า(Vongtao) ติดกับด่านช่องเม็ก ด่านSobboun (ติดกับด่าน Tay Trang ของเวียดนาม) ด่าน Banteui (ติดกับด่าน Nameo) ด่าน Nam Can (ติดกับด่าน Namkan)
ด่าน Namphao (ติดกับด่าน Keoneua) ด่าน Napao (ติดกับด่าน Chalo) ด่าน Phukeua (ติดกับด่าน Bo Y)

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว
          กรมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายในและต่างประเทศได้ให้สิทธิ์แก่แขวงฯ มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนต่างประเทศสำหรับโครงการในบัญชีส่งเสริม (Activities Promoted for foreign Investment) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ 4 แขวงได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจำปาสัก และ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแขวงอื่นๆ หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.investlaos.gov.la

อ้างอิง : คู่มือการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com