Currency
Shopping cart

ข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับการค้าประเทศเพื่อนบ้าน

หมวดหมู่: NEWS & EVENTS

          ประเทศกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงและโอกาสทางการค้าการลงทุนอย่างมหาศาล เนื่องจากมีจุดเด่นสำคัญหลายประการ กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศยังคงอุดมสมบูรณ์เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้า แรงงานในวัยทำงานมีถึง 7.9 ล้านคน เมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ และค่าจ้างแรงงานถูก รวมทั้งรัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในเกือบทุกประเภทกิจการ พร้อมได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า GSP และมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับการลงทุนจากนานาประเทศ นอกจากนี้กัมพูชาไม่มีข้อคิดกันทางการค้าสำหรับสินค้าทั่วไป ยกเว้นการนำเข้าบางประเภทต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิ อาวุธ (กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม) เครื่องสำอาง และยารักษาโรค (กระทรวงสาธารณสุข) โดยมีสินค้าที่ห้ามนำเข้าได้แก่ สินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ รวมถึงสิ่งพิมพ์ลามก รัฐบาลกัมพูชามีมาตรการควบคุมการส่งออกสำหรับสินค้าบางประเภท อาทิ ไม้ซุง ไม้แปรรูป อัญมณี หินมีค่า วัตถุโบราณเป็นต้น

จุดผ่านแดน ไทย-กัมพูชา
          ไทยมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา 7 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด จุดผ่อนปรน10 และจุดผ่านแดนชั่วคราว 1 จุด ดังรูปภาพประกอบ

มาตรการภาษีที่ควรรู้
● ภาษีนำเข้าและส่งออก
- ภาษีนำเข้าเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าต่างๆ ที่นำเข้า โดยจัดเก็บตามราคา CIF ในสกุลเงินเรียล
- ภาษีส่งออก ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บสำหรับสินค้าทั่วไป ยกเว้น สินค้าบางประเภท เช่น สินค้าไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปศุสัตว์ และอัญมณี
● ภาษีธุรกิจ
- ภาษีขาย (Sales Tax) จัดเก็บในอัตรา 4% สำหรับธุรกิจการค้าและบริการ
- ภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) จะคิดในอัตรา 1 % ของยอดรวมของธุรกิจ
- ภาษีการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent tax) เป็นภาษีที่ทุกบริษัทต้องจ่ายเป็นรายปี และต้องชำระภายใน 15 วัน
นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บภาษีอื่นๆ ได้แก่
● ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ต้องชำระตามอัตราเพิ่มของเงินได้ประจำปี
● ภาษีเงินได้หรือภาษีกำไร (Tax on Profit) จะเรียกเก็บจากผลประกอบการหรือกำไรของกลุ่มผู้เสียภาษี
● ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) จะจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการเกือบทุกประเภท โดยจะกำหนดให้กิจการดังกล่าวต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนดำเนินธุรกิจ เช่น กิจการที่ค้าขายกับหน่วยงานรัฐบาล ที่มียอดขายต่อเดือนมากกว่า 30 เรียล เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
● ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Tax on Certain Merchandise and Service) จะเรียกเก็บจากธุรกิจบางประเภทตามใบเสร็จรับเงินโดยกรมศุลกากร
● ภาษียอดขาย (Turnover Tax) เป็นภาษีเหมาจ่าย สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 2 % ของยอดรายได้รวมของกิจการในแต่ละเดือน ยกเว้นเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย ปัจจุบันไทยและกัมพูชาอยู่ระหว่างเจรจาจัดทำความตกลงยกเว้นภาษีซ้อนระหว่างกัน

หน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของกัมพูชา
          หน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของกัมพูชาคือ Council for Development of Cambodia (CDC) และ Cambodia Investments Board (CIB) สามารถศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์การลงทุนในกัมพูชาเพิ่มเติมได้ที่ www.cambodiainvestment.gov.kh
ทั้งนี้ มีกิจการบางประเภทที่สงวนไว้เฉพาะชาวกัมพูชาเท่านั้น ได้แก่ การปลูกพืชพื้นเมือง สัตว์พันธุ์พื้นเมือง และการทำเหมืองแร่ขนาดเล็ก และบางอุตสาหกรรมที่ห้ามลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ไม้เลื่อย ไม้อัด ผลิตภัณฑ์จากไม้ท้องถิ่น การผลิตสารเคมีอันตราย และการผลิตสารเสพติด เป็นต้น

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com