Currency
Shopping cart

ABOUT US

ประวัติของเรา

 

         จุดกำเนิดของเรา เริ่มจากที่ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ นายภัทร โลหิตกาญจน์ (ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ) ได้ประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี 2557 และมีความสนใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อปี 2562 จึงตัดสินใจศึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับอาชีพตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง) ซึ่งเห็นว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรง จึงเข้าอบรมและได้ผ่านการทดสอบกับกรมศุลกากรในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของแล้ว จึงได้ตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพตัวแทนออกของอย่างมุ่งมั่น โดยตั้งใจจะใช้วิชาชีพทนายความที่ได้ประกอบอาชีพอยู่แล้วมาเกื้อหนุนและสนับสนุนในธุรกิจที่จะเริ่มก่อตั้งให้มีความมั่นคงทั้งกับตนเอง คู่ค้า รวมไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมจากการตกลงกันในการทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ สามารถค้าขายทำธุรกิจกันได้อย่างมั่นใจได้มากขึ้น เราเชื่อว่าผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการประกอบธุรกิจนั้นย่อมมีจุดมุ่งหมายที่จะให้กิจการที่ทำอยู่นั้นมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือกับทั้งผู้ประกอบธุรกิจเองและต่อบุคคลผู้ประกอบธุรกิจอื่นโดยทั่วไป เพราะธุรกิจนั้นมิได้ยืนหยัดอยู่เพียง 5 -10 ปี เท่านั้น 

 

"ธุรกิจกับกฎหมายนั้นเกี่ยวพันกัน

ถ้าสองอย่างนี้เกื้อหนุนกันได้ การงานจะก้าวไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน"

 

          ด้วยเหตุผลและแรงขับเคลื่อนดังกล่าว ผู้ก่อตั้งจึงได้ริเริ่มจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ใช้ชื่อว่า "บริษัท ภัทร ลอว์เยอร์ แอนด์ โบรคเกอร์ จำกัด" ซึ่งใช้ชื่อของผู้ริเริ่มก่อตั้งเองโดยเป็นชื่อที่มีความหมายเป็นมงคลอยู่แล้ว โดยนิติบุคคลหลายๆแห่งที่ประกอบธุรกิจก็ใช้ชื่อว่า "ภัทร" ขึ้นต้นนำหน้ากันอย่างแพร่หลาย เราจึงตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์รับเป็นที่ปรึกษาในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของ/ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร จัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากร รวมถึงให้บริการด้านกฎหมายควบคู่กันไป โดยให้บริการแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป ดังนี้

          - ปรึกษาธุรกิจการค้านำเข้า-ส่งออกสินค้า ทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน  ไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม และต่างประเทศ + ด้วยบริการทางกฎหมายโดยทนายความพร้อมให้คำปรึกษากฎหมายอรรถคดีต่างๆแก่ลูกค้าบริษัทฯ แบบเป็นทั้งชิปปิ้งส่วนตัวและทนายความส่วนตัว 2in1

          - เจรจาทำนิติกรรมสัญญาทางการค้า (win-win)

          - รับดำเนินการจดทะเบียนและขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนสามารถเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

          - รับดำเนินการติดต่อใช้บริการจากบริษัทผู้ขนส่งสินค้า

          - ดำเนินพิธีการศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ paperless ต่อกรมศุลกากร ให้แก่ลูกค้าบริษัทฯ

          - ปรึกษาการจัดตั้งกิจการตามกฎหมายศุลกากร เพื่อสิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร

          - บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

   

>>>หากทุกข์ร้อนใจมีปัญหาทางกฎหมายต้องการคนปรึกษา เราก็พร้อมบริการ<<<

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีปกครอง และคดีศุลกากร โดยทีมทนายความบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์

          - รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทีมงานทนายความของเรา

          - บริการ Notarial Services Attorney (Notary Public Attorney) รับปรึกษางานเอกสาร สำคัญที่ใช้ในอาเซียน(ASEAN) เอกสารของชาวต่างชาติหรือเอกสารสำหรับใช้ระหว่างประเทศ รับรองลายมือชื่อและเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการทำนิติกรรม รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด รับรองบุคคล รับรองหนังสือมอบอำนาจ รับรองบุคคลผู้แปลเอกสาร (โดย ทนายภัทร โลหิตกาญจน์)

 

ทีมงานและพาร์ทเนอร์ของเรา                                    

  

งานตัวแทนออกของและพาร์ทเนอร์ของเราประจำท้องที่ และต่างประเทศในปัจจุบัน

1. นายภัทร  โลหิตกาญจน์    (Customs broker)                

2. บริษัท พี.เอ็น.ที.อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกพืชไร่ทุกชนิดและแร่ดีบุก  ปัจจุบันบริษัทฯเราทำหน้าที่เป็นที่ตัวแทนออกของและที่ปรึกษากฎหมาย)

    (ด่านศุลกากรบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี - รัฐตะนาวศรี เมียนมา และด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น  อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน  - รัฐคะยา เมียนมา)

3. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก - เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา

4. ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย - จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมา

5. ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย - แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

6. จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จังหวัดพะเยา (อยู่ในกำกับดูแลของด่านศุลกากรเชียงของ) - เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

7. ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย - แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

8. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน - เมืองเงิน แขวงไชยบุรี

9. ด่านศุลกากรมุกดาหาร - สะหวันนะเขต แขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว

10. ด่านศุลกากรบึงกาฬ - ปากซัน แขวงบริคำไชย สปป.ลาว

11. ด่านศุลกากรนครพนม - ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

12. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสะแก้ว - ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

13. Janno Shipment Ltd. (Auckland, New Zealand) ประกอบกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศนิวซีแลนด์ และรับบริการขนส่งสินค้าทางอากาศยาน ไทย - นิวซีแลนด์

 

งานบริการกฎหมาย และพาร์ทเนอร์ของเรา

1. นายภัทร  โลหิตกาญจน์                 (ทนายความ) (Notarial Services Attorney)    

2. นายธเนศ  สายฤทธิ์                       (ทนายความ)  

3. นายปฐมพงษ์  ปาระมีสา                 (ทนายความ)    

4. นายอิทธิชัย  ต่อมคำ                      (ทนายความ)

5. นายวัชระ  ลอวิภา                          (ทนายความ)

6. นายสุรพงษ์  จันทฤาวัฒน์               (ทนายความ)

7. บริษัท อคธรรม จำกัด                     


07 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 380 ครั้ง

Engine by shopup.com