Currency
Shopping cart

PROJECTS

OUR PROJEctS

 

 

                  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของเราอย่างเต็มที่และวางเป้าหมายไว้ภายใน 3 ปีแรก โดยอันดับแรกเราจะผนึกความแน่นแฟ้นของเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน      ไทย – เมียนมา และ ไทย – ลาว  ให้เราเป็นที่รู้จักในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ในฐานะตัวแทนออกของ  ซึ่งในปัจจุบันเรามีพาร์ทเนอร์ที่ประจำท้องที่ ณ ด่านศุลกากรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายพื้นที่    ที่พร้อมสนับสนุนร่วมงานกับเรา และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ  การจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่ รวมไปถึงรายงานข้อมูลสถานการณ์การค้าภายในของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถรายงานสถานการณ์ในการทำงานแต่ละขั้นตอนและรายงานสถานการทางการค้าภายในของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ลูกค้าทราบได้อย่างชัดเจน

                เรายังต้องการมอบความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเรา โดยให้บริการดำเนินการในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ติดต่อจัดหาทนายความ นักกฎหมายที่มีสัญชาติและใบอนุญาตว่าความของประเทศคู่ค้า ในการเจรจาดำเนินการทำนิติกรรมสัญญา หรือสัญญาร่วมลงทุนระหว่างคู่ค้า เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในทางการค้าระหว่างคู่ค้าของทั้งสองประเทศ

                 เราจะดำเนินการจัดตั้งสาขาของบริษัทฯ ณ พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (พื้นที่ด่านศุลกากรเชียงของ) ซึ่งเราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี มีเส้นทาง การค้าที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวและประเทศจีนได้อย่างสะดวกในเส้นทางการขนส่งบกและสามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทางการค้าขายในเส้นทางอื่นในทวีปเอเชียได้ (ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ) ซึ่งในอนาคตอาจเกิดการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟสายเหนือออกช่องทางด่านศุลกากรเชียงของเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ทวีปเอเชียได้

 

 

 

 
 


06 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com